20 Kasım 2017 - No Comments!

Kitle İletişim Araçları, İletişim ve Teknoloji

İletişim

Konu Başlıkları

İletişim Nedir                  Telgraf                  Telefon                  Gazete

İletişim ve Teknoloji İlişkisi       Radyo                   Televizyon             Bilgisayar

İletişim Nedir

Bilgi, duygu ve düşüncelerin ses, hareket, işaret ve benzeri sembollerle kaynaktan, hedefe aktarılması şeklinde tanımlayabileceğimiz iletişim; insanın var oluşuyla birlikte varlığını devam ettirebilmesi için ortaya çıkan bir gereksinimdir ve bu gereksinim bakanlık tarafından kontrol edilir, geliştirilir.

İletişim sürecinde mesaj iletimi kişiden kişiye, kişiden gruba ve gruptan gruba olabileceği gibi gruptan kişiye doğru da olabilir. Dursun’a (2010: 233) göre ise iletişim sözcüğü kökeni itibariyle iki kişi arasındaki mesaj alışverişinden daha çok, toplumsal nitelikli bir paylaşımı ifade etmektedir. Bir başka deyişle iletişim, toplumsal bir eylemdir ve Zıllıoğlu’nun (1996: 13) belirttiği gibi “İletişim toplumsal yaşamı olanaklı kılar, bu nedenle toplumsal yaşamın temelidir.” Diğer yandan, kişinin varlığını devam ettirebilmesi ve toplumsal yaşam içindeki ilişkilerin devamlılığının sağlanabilmesi açısından iletişim kurabilme yeteneği büyük önem taşır ve iletişim kuramayan birey topluma entegre olma noktasında sıkıntılar yaşayabilir.

“Konuşma sanatını bilen adam düşündüklerinin hepsini söylemez. Fakat söylediklerini düşünür de söyler.” Aristotales

Read more

19 Kasım 2017 - No Comments!

Kültür Nedir ? Kültür Özellikleri ve Kültür Çeşitleri

Halk Kültür

Konu Başlıkları

Kültür Nedir                    Kültür Özgünlüğü                    Kültür Özellikleri

Kültürün Çeşitleri           Kültür Değişimi ve Kültürleşme      Kültürel Farklılıklar

Kültür Nedir

Kültür kavramının geniş bir kullanım alanı vardır. E. Taylor, “İlkel Kültür” adlı eserinde insan davranış ve düşünce sistemlerinin rastgele oluşmadığını, bunların doğal yasalara bağlı olduğunu bu nedenle de bilimsel olarak incelenebileceğini öne sürmüştür. Taylor’a göre kültür, bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, inanç, gelenek, sanatsal faaliyet, hukuk, ahlaki değerler ve diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür (Kottak, 2001: 45). Bu tanımda “bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı” ifadesi önemlidir. Taylor’un tanımı insanların genetik yollarla değil, belli bir toplum içinde belli bir kültürel gelenek içerisinde edindikleri inanç ve davranışlarına odaklanmıştır (Kottak, 2001: 46).Aynı zamanda kültür bakanlık tarafından korunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeIi küItürdür. KüItür, okumak, anIamak, görebiImek, görebiIdiğinden anIam çıkarmak, ders aImak, düşünmek, zekayı eğitmektir.  Atatürk

Read more

17 Kasım 2017 - No Comments!

İnovasyon Nedir ? İnovasyonun Önemi ve Steve Jobs Örneği

İnovasyon Girisimcilik

İnovasyon Nedir

İnovasyonun Gereği

İnovasyonun Özellikleri

İnovasyonun İlişkili Olduğu Kavramlar

İnovasyon Kaynakları

İnovasyon Önemi

Steve Jobs ve İnovasyon

İnovasyon Nedir

İnovasyon, Latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiş; “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamına gelir. Webster, inovasyonu ‘yeni ve farklı bir sonuç’ olarak tanımlar.

Peter F.Drucker’a (1985) göre inovasyon, girişimciliğin bir aracıdır ve refah oluşturmak için yeni bir kapasite meydana getiren kaynakları sağlayan bir eylemdir. Porter’a (1990) göre inovasyon, rekabet avantajı sağlayan hem yeni teknolojileri hem de yeni iş yapma yöntemlerini içermektedir. Rogers (1995) inovasyonu bireyler tarafından yeni olarak algılanan fikir, uygulama veya nesne olarak tanımlamıştır. Damanpour (1991) ise inovasyonu, bir firmanın başarısı üzerinde yeni düşüncelerin adaptasyonu, geliştirilmesi ve oluşturulması olarak vurgulamıştır. Trott (1998) ise inovasyonu, bir yönetim süreci olarak ele almış ve düşünce oluşturma, teknoloji geliştirme, yeni ya da iyileştirilmiş bir ürünün ya da imalat sürecinin ya da ekipmanın imalatı ve pazarlama sürecindeki tüm faaliyetlerin yönetimi şeklinde değerlendirmiştir.

 

Read more

16 Kasım 2017 - No Comments!

Barok Nedir? Barok Döneminin Sanata, Mimariye ve Modaya Etkileri

Barok Dönemi Resim

Konu Başlıkları

 Barok Dönemi Genel Özellikleri

 Barok Döneminde Resim Üslubü

 Barok Dönemi Heykel Sanatı

 Barok Dönemi Mimari

 İtalya Dışında Barok Mimari

 Barok Sanat ve Moda

 Giyim Modasında Barok Sanat Etkileri

Barok Dönemi Genel Özellikleri

XVI. yüzyıl sonunda başlayıp XVIII. yüzyıla kadar devam eden ve bu süre aralığında Avrupa sanatına hâkim olan Barok akımı İtalya’da ortaya çıkmıştır. Bu üslubun doğuşunda İtalyan kilisesinin reformları ve otuz yıl savaşları karşısında kendini yenileme çabaları önemli bir etkendir. Barok deyimi Portekizce’de tam yuvarlak olmayan düzensiz inci anlamına gelen barocco sözcüğünden türetilen mecazi olarak tuhaf gülünç tutarsız anlamı içeren bir yakıştırmadır (Eczacıbaşı, 1997, s. 194).

Read more

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…