26 Eylül 2018 - No Comments!

Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri, Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret

Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri

İş parayı teslim etmeye geldiğinde e-ticaret dünyasında güven ve kabul, geleneksel ticarete nazaran daha da önem kazanmaktadır. Geleneksel ticarette müşteri ürünü görür, inceler ve ödemeyi nakit ya da kredi kartı ile yapar. E-ticaret dünyasında ise çoğu durumda müşteri işlem ve ödeme elektronik olarak gerçekleşirken fiziki ürünü göremez. Elektronik ödeme sistemleri (EPS) müşterilere mal ve hizmetleri online olarak alabilmelerine imkan veren entegre donanım ve yazılım sistemleridir. Temel amaçları verimi artırmak, güvenliği güçlendirmek ve müşterilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Read more

26 Eylül 2018 - No Comments!

B2B, B2C ve C2C Elektronik Ticaret Nedir?

E-ticaret, kullanılan teknolojiler ve uygulamalar benzer olmasına rağmen taraflarına göre; işletmeler arasında, işletme-tüketici arasında, işletme-devlet arasında ve tüketici-devlet arasında olmak üzere ve aşağıdaki Çizelge 1.8.’de görüldüğü üzere dokuz farklı türü vardır (Elibol ve Kesici, 2004: 316-318). Read more

20 Eylül 2018 - No Comments!

Web ve İnternet Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İnternet Kullanım Oranları

Modern pazarlama anlayışının işletme dünyasının merkezine konumlandırdığı tüketicinin önemi, her geçen gün daha da artmaktadır. İşletmelerin, daha iyi ürün karması sunabilmeleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri; tüketici satın alma davranışı ve bu davranışa etki eden faktörleri iyi anlamaları ile mümkündür. Bu bağlamda tüketicilerin online ortamdaki alışveriş davranışını inceleyen ve davranışı etkileyen faktörleri açıklayan çeşitli psiko-sosyal model ve teoriler geliştirilmiştir. Tüketici karar verme süreci ve satın alma davranışını daha iyi açıklayabilecek modeller, yine mevcut modeller sentezlenerek ve/veya genişletilerek geliştirilmektedir. Read more

20 Eylül 2018 - No Comments!

Elektronik Ticaret Nedir? Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Kapsamı ve Araçları (Rehber)

18. yy’in ortalarından itibaren sanayi devrimi, makinelerin kullanımı ile ekonominin tarımsal niteliğini, emek ve sermayenin ekonomik kaynak haline geldiği sanayi ekonomisi düzenine doğru değiştirmiştir. 1980 yılından sonra bilgi ve iletişim alanında hız kazanan gelişmelerle birlikte Sanayi Devrimi’nin mal üretimine dayanan ekonomisinin değişmesiyle, klasik sanayiciliğin temel özellikleri ortadan kaybolmaya başlamış ve ekonomik büyümenin temel unsurları olan emek ve sermayenin yerini bilgi ve teknoloji almıştır. Bilgi stokunun sürekli arttığı bu dönüşüm bilgi ekonomisi olarak ifade edilir. Bu ekonomide rekabet ancak teknoloji ve yeniliklere yatırım yapmaya bağlıdır. Yeni ekonomik düzen bilgisayar yazılımı üretimi, İnternet temelli işler ve ilk iki piyasayı desteklemek için tasarlanmış iletişim hizmetleri ve cihazlarına karşılık gelen üç endüstriye dayanmaktadır (Durgun ve Arslan, 2013). Kuralsızlaşan, sınırların ve merkezlerin belirsizleştiği bir ekonomik yapı olan bilgi ekonomisi tarım ve sanayi üretimini ortadan kaldırmamış, desteklediği küreselleşme süreciyle birlikte bu faaliyetlerin küresel anlamda karşılaştırmalı ve dinamik avantajlar çerçevesinde coğrafi değişimini sağlamıştır. Bu ekonomide üretim ve dağıtım süreçleri standart ürünlerin kitle üretiminden ziyade tüketicilerin de üretim sürecinin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığı, firmalar arası işbirliklerinin öne çıktığı ve teknolojinin üretim sürecine uygulandığı esnek bir yapıya dönüşmüştür (Yavaş, 2014).

kredi-karti-tutan-adam-ve-pc

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bilginin üretim unsurlarına ek bir unsur olarak kabul edilmesi bilgiye dayalı ekonomiye geçişe zemin hazırlamış ve bu ekonomiyle etkileşim içinde bulunan küreselleşme olgusunu güçlendirmiştir. Nitekim bilgi ve iletişim teknolojileri ve buna bağlı olarak üretilen bilgi miktarının artışı ülkeler arasındaki yapay sınırları ortadan kaldırmış ve birey ve toplumları bilimsel, ekonomik, teknolojik, siyasi, kültürel ve sosyolojik açılardan etkilemiş ve yeni bir toplum biçiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Yılmaz, 2013).
Yeni üretim ve yönetim biçimiyle kendini ortaya koyan bilgi ekonomisi devrimi, Dünya ekonomisini yeniden şekillendiren değişim süreçlerinden oluşan küreselleşme devrimi ve bu iki devrimin temelinde yatan teknoloji veya bilişim teknolojileri devrimi üzerine inşa edilerek oluşan bilgi toplumu keskinleşen bazı özelliklere sahip olmuştur ve bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir; (Akın, 2007: 5, 6) Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…