Raw Denim Nedir?

Sadeliğin kot pantolon için yeni tanımı.

Erkeklerin vazgeçemediği ve sıklıkla tercih ettiği kot pantolonları şuana kadar bir çok farklı model ve kullanım şekliyle tanıdık. Raw denim isminden anlaşıldığı üzere kot pantolonun en sade ve doğal hali olarak tanımlanıyor. Asla yeniden yıkanmıyor, işlenmiyor ve hiç eskimiyor. Çünkü jean eskidikçe yeni formlara sahip oluyor yeni bir tarza dönüşüyor.

Raw Denim

Raw Denim

Raw denim'in gerçek güzelliğini anlayabilmek için indigo dye olarak bilinen çivit hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Indigo dye nadir olarak bulunan ve kot yapımında da kullanılan ve kota mavi rengini veren maddedir. Şuan çoğu kot sentetik boya ile mavi rengini verilmekte bu yüzden doğasını kaybetmektedir.

raw-denim-jeans-worn-in-after-three-years-apc

Raw denim doğası gereği kişiye özel düzenlenen bir ürün olması aksine standartları sadece içerisinde barındıran bir yapıya sahiptir. Yani pantolonun ergonimisi üzerine kuruludur. Kullanılabilirlik ön plandadır.

Ergonomi ve Giysi Ergonomisi

“İnsan Mühendisliği”, “İnsan Faktörleri Mühendisliği”, “Uygulamalı Psikoloji”, “Bioteknoloji”
gibi farklı ülkelerde farklı isimlerle adlandırılan ve Türk Dil Kurumu tarafından
“İş bilim” olarak Türkçeleştirilen ergonomi kavramı, yunanca ergo-iş ve nomos-yasa
(bilim) anlamına gelen iki sözcüğün birleşmesi ile oluşmuştur.
Uluslararası Ergonomi Kurumu, ergonomiyi, bir sistem içinde insan ve sistemin diğer
elemanları arasındaki bağlantının anlaşılması ile ilgilenen bir bilim dalı, insan sağlığı ve
toplam sistem performansını en uygun duruma getirmek için teori, ilke, veri ve metotları
tasarlamayı içeren bir uzmanlık alanı olarak tanımlamaktadır).

Başka bir tanımla ergonomi, insanların anatomik özelliklerini, antropometrik
karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde tutarak, endüstriyel iş
ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, organik ve psikososyal stresler
karşısında, sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya
koymaya çalışan çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıdır (Erkan, 2005: 17).
Ergonomi bilimi, insan ve çevresi (insanın yaşamını sürdürmesi veya kaliteli zaman
geçirmesi amacıyla yarattığı her türlü obje) arasındaki bağlantıya odaklanmaktadır. “İnsan”, ergonomik yaklaşımın temel bileşenlerinden
biri durumundadır. Bu nedenle ergonominin amacı, araç-gereç, teknik sistemler ve işlerin,
insan sağlığı, güvenliği, rahatlığı ve performansını geliştirecek şekilde tasarlanması,
insanın kullandığı her türlü araç ve donanımın insana ve topluma uygun hale getirilmesidir.
Bu konudaki araştırmalar, insansağlığı ile ilgili olarak hekimleri, makine tasarımı ile ilgili olarak mühendisleri, sisteminişletilmesi ile ilgili olarak ergonomistleri  ve insanın ikinci
derisi olan giysilerin tasarımı ile ilgili olarak da giyim uzmanları ve moda tasarımcılarını
ilgilendirmektedir.
Küreselleşme ile birlikte yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümlerin sonucu olarak insana
verilen değerin artması ve toplam kalite yönetimi, insan hakları, yaşam kalitesi gibi
kavramların hayatımıza girmesi, insani değerleri ve dolayısıyla “ergonomi” kavramını ön
plana çıkarmıştır. İnsanla ilgili olan her şeyin tasarlanmasında başvurulan bir bilim dalı olarak ergonomi, hayatın her alanında olduğu gibi giysi yapımında da göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konudur. Giysi tasarımında, kullanım amacına uygun, vücuda hareket rahatlığı sağlayan ve aynı zamanda insan vücut ölçülerine uygun kalıp formlarının oluşturulması ergonomi bilimindenyararlanmayı gerektirmektedir.
Giysilerde bulunması gereken bir takım kriterler vardır. Bunlar özetle;
 Amaca uygun olma,
 Kişinin bedenine uygun olma,
 Estetik görünme,
 Dayanıklı olma,
 Rahatlık ve güven verme (psikolojik tatmin),
 Formunu ve şeklini koruma,
 Yıkanmaya elverişli olmadır.
Kişinin üzerinde taşıdığı her türlü giysinin, yukarıda bulunan ihtiyaçları karşılaması
beklenmektedir. Bir giysinin ihtiyacı karşılama düzeyi, öncelikle antropometrik ilkeleri
göz önüne alarak, ürün üzerinde ergonomik faktörlerin bulunmasını gerektirmektedir.
İnsana yönelik olarak tasarlanacak ergonomik bir ürün, kullanımı kolay olmalı, kullanıcı
ile kullanım amacına uygun olmalı, kullanıcı performansını, rahatlığını, sağlık ve
güvenliğini artırmalı) aynı zamanda estetik bir görünüme
sahip olmalıdır. Özellikle kullanım kolaylığı ve güvenlik unsurları, ergonomistler ve
tasarımcılar için oldukça önemli görülmektedir. Ergonomik tasarım kriterleri kaçınılmaz
bir şekilde giysiler için de geçerlidir. Ergonomik kriterleri ve giyimin çeşitli unsurlarını
üzerinde taşıyan giysiler, ihtiyaçlara cevap verdiği ölçüde onu kullanan insanlar tarafından
da benimsenmekte ve kullanıcı memnuniyetini artırmaktadır. Dolayısıyla giysi tasarım
sürecinde ergonomi biliminin katkısı kullanıcı, ürün ve çevre arasındaki ilişkiyi
iyileştirmektedir.
Giysilerin, amacı ve yapısı gereği ergonomi biliminin kapsamında yer almasının en önemli
nedenlerinden biri, giysilerin insanların iş yerinde verimli çalışabilmelerini etkilemeleridir.
Çalışma esnasında giyilen giysiler, verimli ve etkin çalışabilmeye etki eden en önemli
faktörlerden biridir. Giysilerin insan vücudu ile uyumsuz olması pek çok sorun
yaratmaktadır. Giysilerin kişiyi rahatsız etmesi, hareketlerini kısıtlaması veya engel
oluşturması giysi-vücut uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunlardandır. Bu sorunlar,
çalışma esnasında bireylerin verimini olumsuz etkileyebilmektedir.