11 Aralık 2017 - No Comments!

Üniversite Tanımı ve Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

Üniversite Tanımı ve Tarihi

Üniversite Tanımı, Görüşler ve Akademik Birimler

Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

Dünyada Üniversitelerin Gelişim Süreci

Üniversite Tanımı

“Üniversite sözcüğü, Latince universitas’tan (bütün, hep, hepsi) batı dillerine, Fransızca université’den (toplum bütününe açık, bütün bilgileri öğretildiği kurum) dilimize geçmiştir. Osmanlıca külliye (küll/bütün, genel’den) Arapça cami (toplayan, içeren) ile anlam benzerliği içerir. Latince universium (evren, bütün), universal (genel), universas (topluca) kelimelerinin türevi olan universitas sözcüğü, bağımsız tüzel kişiliğe sahip ve ortak çıkarları olan kişiler topluluğu (lonca) anlamına gelmektedir.” Günümüzde üniversitelerin tanımı ile ilgili en kabul gören görüş: üniversiteler, gerçekleri arayan, bilim üreten, bilim yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı, içeresinde fakülte, yüksekokul, enstitüleri ve araştırma merkezlerini barındıran, ödüllendirme, derecelendirme ve diploma verme yetkisine sahip olan kurumlardır.

 Eğer bir üniversiteden çıktıktan sonra öğrenilecek, daha çok şey olduğunu öğrenebilenler için, yüksek öğrenim yapmanın bir zararı yoktur  -  Van Loon

Read more

6 Aralık 2017 - No Comments!

Politika ve Konuşma Becerileri

Politika ve Konuşma

Politika, Ses ve Konuşma

Konuşmada Ses Eğitimi

Konuşurken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Ses Sağlığı ve Bakımı

Politika, Ses ve Konuşma

İnsanlık tarihi boyunca ülke yönetiminde bulunan veya kitleleri ülke yönetimi konusunda yönlendiren kimselerin kullandığı en önemli araçlardan biri de sözdür. Sözün etkili ve verimli bir biçimde kullanılması çoğu zaman dünya siyasi tarihinin yönünü değiştirmiştir. Siyasilerin yaptıkları bu konuşmalar “political speech” olarak adlandırılmaktadır. Siyaset adamlarının konuşmalarını diğer konuşmalardan ayıran önemli bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında hiç kuşkusuz konuşmanın kitleler üzerinde etki yaparak onların tutum ve davranışını, siyasetçinin düşünceleri doğrultusunda değiştirmeleri gelmektedir. Bu siyaset adamının konuşmasının önemli unsurlarından biri olarak dikkati çekmektedir. İkincisi ise düşünce değişikliğine uğrayan kişinin aynı zamanda siyaset adamının istediği doğrultuda hareket etmeye karar vermesi ve bu kararını eyleme dökmesidir. Konuşmanın bilgi aktarma veya bilgi taşıma görevi burada diğer konuşmalardan farklı olarak ikinci derecede öneme sahip olmaktadır.

Read more

4 Aralık 2017 - No Comments!

Ebru Sanatı, Çeşitleri, Malzemeleri, Hikmet Barutçugil ve Barut Ebrusu

Ebru Sanatı

Ebru Sanatı

Ebru Sanatının Tarihi

Ebru Sanatı Yapımında Kullanılan Malzemeler

Ebru Çeşitleri

Hikmet Barutçugil

Barut Ebrusu

Ebru Sanatı

   Orta Asya dillerinden Çağatayca’da “hare gibi, damarlı” anlamına gelen “ebre” kelimesi, ebru sanatının bilinen ilk adıdır. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümelerinin meydana gelmesinden dolayı bulutumsu, bulut gibi manasına gelen ve Farsça kelime olan ebri kelimesi yüzyıllar boyunca ebru kağıtları için kullanılmıştır. Ebru kelimesi daha ahenkli bulunduğu için isim değiştirmiş ve ebru kağıdı veya ebruculuk olarak anılmıştır.

Ebru, ermişliğidir suda rengin zirveye doğru.
Her kavis bir güzellik her hare duru.
Sanki suda yüzen bir renk bulutu.
Cezbeder gönülleri, cilalar ruhu.

Read more

30 Kasım 2017 - No Comments!

Uzakdoğu Sanatı ve Japonizm

Uzakdoğu Sanatları

 Konu Başlıkları

Uzakdoğu Sanatı Nedir ve Tarihi

Japonizm ve Japon Sanatı Nedir

Uzakdoğu Sanatının 20. Yüzyıla Kadar Gelişimi

   “Gelenek” kelimesi sözlükte; “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, üretilen geleneksel sanatlar ise ait oldukları topluluğun kendilerini, yaşam biçimleri ve özellikle de inançları doğrultusunda ortaya koydukları üretimleri kapsamaktadır. Geleneksel Uzakdoğu sanatını anlayabilmek için de ilk bakılması gereken yer toplumların inançları ve mitleridir. Toplumun temel taşını oluşturan bu unsurlar geleneksel sanatları oluşturan temel öğelerdir. Bu olgular birbirinden ayrılmaz bir bütündürler.

“Çin’de resim, bütün öteki sanat dalları üzerinde üst düzeyde bir yer tutar. Gizemli inanış, gerçek amacını onda bulur: Zira bir Çinlinin gözünde, resim sanatı, herşeyden önce evrenin gizini dışa vuran bir özellik taşır. Şiir sanatının yanında, Çin kültürünün bir başka zirvesidir resim. Ortaya çıkardığı ilk espas duygusuyla, durmaksızın dışa vurduğu yaşama ilişkin esinlerle, daha elverişli görünür bu amaca. Salt yaratımın görünümlerini betimlemekle kalmaz, aynı Yaratım’ın “soylu davranışlar” ına da katılır. Dinsel akımların ve bütün Budist geleneklerin dışında resim, tek başına kutsal bir pratik anlamı taşımaktaydı.” (Cheng, 2006, s.13)

Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…